Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki etap IV

nagłówke.png

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki, Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów.” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 RIT Subregionu Północnego

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 znajdują się na stronie https://rpo.slaskie.pl/

 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Panki

Całkowita wartość projektu: 5 564 849,71 zł

Wartość dofinansowania: 1 805 530,82 zł

 

Przedmiotem projektu jest poprawa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Praszczyki, Kałmuki, Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów. Łączna długość wybudowanej nowej sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku realizacji projektu, wyniesie 5 086,9 m w tym:

długość sieci grawitacyjnej: 1 234,40 m

Sieć wodociągową ∅ 110/10,0 PEo długości 98,20 mb.

długość kanałów tłocznych: 581,25 m

długość kanalizacji grawitacyjnej: 3 271,25 m

 

Cel projektu: Zwiększenie odsetek ludności Gminy Panki korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych poprzez rozwój systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminie Panki.

 

Przedmiotowy projekt jest zgodny z obszarem priorytetowym (C) PRZESTRZEŃ Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" i przyczynia się do realizacji celu strategicznego: Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni, celu operacyjnego C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska i wpisuje się w następujące kierunek działań:

- promowanie działań oraz wdrażanie technologii ograniczających antropopresję na środowisko przyrodnicze (infrastruktura ograniczająca negatywny wpływ działalności gospodarczej i komunalnej) oraz realizuje cele operacyjne:

 

Harmonogram rzeczowej realizacji:

 

 

Wersja XML