Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa ujęcia wody pitnej wraz ze stacją uzdatniania wody (SUW)

EFS kolor.jpeg

 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” mająca na celu „Zwiększenie ilości ludności wiejskiej z terenu Gminy Panki korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Konieczki oraz zapewnienia dostępu do odpowiedniej jakości wody pitnej na terenie gminy poprzez budowę ujęcia wody w miejscowości Panki wraz ze stacją uzdatniania” współfinansowana jest ze środków Unii  Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja projektu przewiduje:

Przewidywane wyniki / efekty operacji:

  1. Wyposażenie i budowa systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych (km) - 1,642 km, 
  2. Budowa ujęcia wody - 1 szt,
  3. Budowa stacji uzdatniania wody – 1szt.

Wartość uzyskanego dofinansowania      2 000 000,00    PLN

Wersja XML