Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„W kierunku zmian” - nowoczesne działania edukacyjne

EFS kolor.jpeg

„W kierunku zmian” - nowoczesne działania edukacyjne

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej:
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania:
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

 

Gmina Panki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „W kierunki zmian” - nowoczesne działania edukacyjne

 

Wartość projektu: 287 044,94 zł

 

Dofinansowanie projektu z UE: 258 340,44 zł

 

Główny cel projektu: Wzmocnienie oraz rozwijanie potencjału edukacyjno -wychowawczego uczniów/uczennic   Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach , w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji kluczowych u/u niezbędnych na rynku pracy w zakresie inicjatywności, przedsiębiorczości, kompetencji matematycznych, nauk przyrodniczych, językowych, umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli m.in. w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych. Poprawa efektów kształcenia ogólnego od edukacji wczesnoszkolnej do ostatniej klasy szkoły podst. Podniesienie umiejętności językowych, matematycznych, przyrodniczych oraz wykorzystanie nowych technologii. Nauczanie przez eksperyment, działanie i doświadczenie. Zapewni zdobycie wiedzy i umiejętności. Nabycie umiejętności społecznych, interpersonalnych oraz praktycznej wiedzy przyczyni się do zwiększenia kompetencji język. a także postaw proeuropejskich. Umożliwienie wszechstronnego rozwoju, samokształcenia, motywacji do pracy ułatwi młodym ludziom wejście na rynek pracy.

Planowane efekty: Rokuje się, że co najmniej 75% uczniów biorących udział w zajęciach w ramach projektu podwyższy swoje kompetencje kluczowe po opuszczeniu projektu. W celu zwiększenia wzrostu wiedzy zostaną przeprowadzone testy diagnozujące na początkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, kołach zainteresowań, zajęciach prowadzonych metodą eksperymentu oraz na zakończenie zajęć. Zakłada się wartość początkową na poziomie ok.30% oraz że uczniowie podwyższą swoje kompetencje kluczowe do poziomu min. 75%.

W ramach projektu „W kierunku zmian” - nowoczesne działania edukacyjne realizowane będą następujące zajęcia:

Wersja XML